Healthy Day z Anną Lewandowską

  • Sport

Healthy Day z Anną Lewandowską

Niedziela, 23 października 2022

12:00

od 270 
Kup bilet

Healthy Day z Anną Lewandowską w Łodzi

Przed nami kolejne wydarzenie pełne olbrzymiej dawki inspiracji i niepowtarzalnej energii! Już w październiku możecie wziąć udział w jednym z najbardziej motywujących do aktywności fizycznej i dbania o swój dobrostan wydarzeń fitness, które odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie.

Gwiazdą spotkania będzie Anna Lewandowska – polska top trenerka, sportsmenka, mistrzyni świata w karate tradycyjnym, wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i Polski. Prowadzi pięć biznesów, których głównym celem jest zmiana nawyków Polaków na zdrowsze. Jako specjalistka do spraw żywienia inspiruje miliony do komponowania wartościowych posiłków, czerpania przyjemności z regularnej aktywności fizycznej i dbania o równowagę psychofizyczną. W sieci obserwuje ją ponad 6 mln użytkowników.

Healthy Day z Anną Lewandowską to kilkugodzinne wydarzenie obfitujące w szereg atrakcji. Gwoździem programu jest trening fitness z elementami karate oraz wykład motywujący z zakresu zbilansowanej i zdrowej diety, sportu oraz dobrych nawyków. Wydarzenie uświetni wsparcie niezastąpionego Healthy Teamu Anny Lewandowskiej – Katrin Kargbo, Anny Budnickiej, Gosi Reysner i Kuby Głąba.

Harmonogram wydarzenia:
12.00-13.30 Rejestracja uczestników, odbiór pakietów startowych
13.50-14.00 Oficjalne rozpoczęcie Healthy Day
14.05-14.30 Wykład Anny Lewandowskiej
14.30-15.15 Rozgrzewka oraz Zumba (prowadząca: Katrin Kargbo, Anna Budnicka, Gosia Reysner)
15.15-15.30 Przerwa
15.30-16.30 Trening (prowadząca: Anna Lewandowska i Healthy Team)
16.45-18.00 Zakończenie wydarzenia, wspólne zdjęcia uczestników z Anną Lewandowską i Healthy Teamem

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE
Warunkiem wstępu na Imprezę jest uiszczenie opłaty w wysokości 270 zł (pakiet basic) lub 370 zł (pakiet premium) zgodnie z regulaminem dostępnym po zalogowaniu się na stronie internetowej www.goingapp.pl.
Po okazaniu Biletu każdy Uczestnik otrzyma opaskę, umożliwiającą swobodne poruszanie się po Terenie Imprezy, a także wielokrotne wchodzenie i opuszczanie Terenu Imprezy, a także upoważniającą do otrzymania pakietu startowego zgodnego z zakupionym biletem wstępu.
Otrzymany przez Uczestnika pakiet startowy na Imprezę nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych lub promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.

REGULAMIN IMPREZY „Healthy Day z Anną Lewandowską " Łódź 23.10.2022 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem imprezy „Healthy Day z Anną Lewandowską" (dalej: „Impreza”) jest Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego (dalej: „Organizator”).
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Imprezy. Regulamin określa postanowienia regulujące:
a) sposób organizacji Imprezy,
b) obowiązki uczestników Imprezy;
c) warunki uczestnictwa w Imprezie;
d) uprawnienia uczestników Imprezy;
e) zasady odpowiedzialności uczestników Imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem
3. Celem Imprezy jest popularyzacja zdrowia oraz aktywnego trybu życia.
4. Impreza odbywa się w dniu 23 października 2022 r. w Łodzi na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej „Atlas Arena”, przy al. Bandurskiego 7 (dalej: „Teren Imprezy”).
5. Początek Imprezy nastąpi o godzinie 12:00 (Rejestracja w godz.12.00-13.30), a zakończenie Imprezy zaplanowane jest około godziny 18.00.
6. Prawo udziału w Imprezie mają osoby, które spełnią warunki określone szczegółowo w pkt 19-24 Regulaminu. Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.
7. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający w szczególności prawa i obowiązki Organizatora w związku z przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Imprezie. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.goingapp.pl (dalej: „Strona”) oraz przy wejściu na Teren Imprezy.
8. Organizator informuje, że Impreza jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.)
9. Każdy Uczestnik Imprezy ma obowiązek zapoznać się wcześniej z Regulaminem Imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
10. Organizator informuje, że zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowej z dnia 20 marca 2009 r., podczas Imprezy będzie zapewnione zabezpieczenie medyczne.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE IMPREZY MASOWEJ
11. W zakresie zakazów wnoszenia oraz innych ograniczeń dotyczących przebywania na Terenie Imprezy zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas Imprezy, broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zabrania się również wnoszenia na Teren Imprezy i posiadania przez Uczestników w trakcie Imprezy innych niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla Uczestników, zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu. W przypadku ujawnienia wniesienia lub wprowadzenia na Teren Imprezy rzeczy wbrew zakazowi, o którym mowa w pkt 11 Regulaminu, Organizator ma prawo usunąć z Terenu Imprezy takiego Uczestnika. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do przedstawicieli Organizatora powołanych do bieżącej koordynacji i nadzoru przebiegu Imprezy (służb porządkowych).

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW
12. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator.
13. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających bilet wstępu na Imprezę. Możliwości zakupu biletu wstępu na Imprezę określone zostały na stronie www.goingapp.pl.
14. Bilety uprawniające do wejścia na teren Imprezy nie podlegają możliwości odsprzedaży.
15. Każdy Uczestnik Imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Organizatora.
16. Organizator dla zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy przez cały czas jej trwania wyznaczy kierownika bezpieczeństwa wraz z zespołem agencji ochrony osób i mienia oraz wyznaczy swoich przedstawicieli powołanych do bieżącej koordynacji i nadzoru przebiegu Imprezy.
17. Organizator może także odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na Imprezie osobom, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników Imprezy.
18. Impreza może zostać w każdej chwili odwołana lub przerwana, jeżeli jej rozpoczęcie lub dalsze jej kontynuowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu Uczestników.
19. Uczestnik Imprezy w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Imprezy powinien:
a) natychmiast powiadomić ochronę lub przedstawicieli Organizatora;
b) bezwzględnie stosować się do poleceń organów ochrony lub przedstawicieli Organizatora;
c) unikać wywoływania paniki;
d) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE
20. Warunkiem wstępu na Imprezę jest uiszczenie opłaty w wysokości 270 zł (pakiet basic) lub 370 zł (pakiet premium), zgodnie z regulaminem dostępnym po zalogowaniu się na stronie internetowej www.goingapp.pl. Po okazaniu Biletu każdy Uczestnik otrzyma opaskę, umożliwiającą swobodne poruszanie się po Terenie Imprezy, a także wielokrotne wchodzenie i opuszczanie Terenu Imprezy, a także upoważniającą do otrzymania pakietu startowego zgodnego z zakupionym biletem wstępu.
21. Otrzymany przez Uczestnika pakiet startowy na Imprezę nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych lub promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.
22. Impreza jest przeznaczona przede wszystkim dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie w przedziale wiekowym 14-18 lat mogą brać udział w Imprezie:
a) pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej pełnoletniej osoby uprawnionej do opieki nad osobą niepełnoletnią (dalej: „Opiekun”) oraz za okazaniem podpisanego przez Opiekuna oświadczenia o odpowiedzialności Opiekuna za osobę niepełnoletnią zawierającego zgodę na udział w wydarzeniu osoby niepełnoletniej (w przedziale 14-18 lat).
b) za okazaniem podpisanego przez Opiekuna oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Imprezie osoby małoletniej (osoby małoletnie 14 – 18 lat).

BEZPIECZEŃSTWO TRENINGU ORAZ OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH
23. Organizator informuje, że każdy Uczestnik biorący udział w Imprezie powinien znać własne indywidualne możliwości fizyczne oraz samodzielnie rozstrzygnąć, czy nie dotyczą go żadne osobiste przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz długotrwałego i forsownego wysiłku fizycznego w trakcie Imprezy. W związku z powyższym każdy
z Uczestników odpowiedzialnie i rozważnie powinien podejmować decyzję o udziale w Imprezie, a w szczególności w samym treningu. Wszelkie informacje dotyczące urazów, kontuzji oraz stanów medycznych Uczestników powstałych w trakcie Imprezy, a mogących powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane służbom medycznym. Organizator informuje, że decyzja o wykonaniu całego treningu w ramach Imprezy należy tylko i wyłącznie do Uczestnika lub Opiekuna Uczestnika.
24. Organizator informuje, że każdy Uczestnik powinien we własnym zakresie zabezpieczyć swoje rzeczy przed zaginięciem oraz nie powinien ich pozostawiać bez nadzoru w trakcie trwania Imprezy.
25. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym (np. happeningów, zbierania podpisów) na Terenie Imprezy podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa.

REKLAMACJE
26. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Imprezie można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy, w szczególności pisemnie na następujący adres e-mail: [email protected] Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
27. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji Imprezy lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora lub inne powołane podmioty trzecie (w tym sponsorów). Organizator oraz sponsorzy może korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
28. Status sponsora, partnera Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
29. Tytuły w Regulaminie zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub jego lektury.
30. Regulamin wchodzi w życie dnia 20.08.2022 r.

miejsce

Atlas Arena

Łódź, al. Bandurskiego 7

Atlas Arena to jedna z najpopularniejszych hal widowiskowo-sportowych w Polsce. Obiekt ten znajduje się w Łodzi przy al. Bandurskiego 7. Modernistyczny i nowatorski budynek hali, zaprojektowanej na planie koła, powstawał w latach 2006-2009. Atlas Arena może pomieścić niemal 13 tysięcy widzów, co czyni ją trzecią, największą pod tym względem areną w Polsce. Otwarcie hali nastąpiło 27 czerwca 2009 roku, a wydarzeniem inaugurującym otwarcie był mecz siatkówki w randze reprezentacyjnej, rozegrany w ramach Ligi Światowej pomiędzy reprezentacją Polski i Brazylii. Spośród wydarzeń sportowych odbywających się w łódzkiej Atlas Arenie należy wymienić imprezy takie jak: mecze Ligi Światowej Siatkarzy, czy Mistrzostwa Europy siatkarek. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się jednak wydarzenia kulturalne i artystyczne organizowane w Arenie, które zdecydowanie przeważają w zestawieniu z imprezami sportowymi. Atlas Arena gościła sławy zarówno polskiej, jak i zagranicznej sceny muzycznej. Dwukrotnie odbyły się tutaj koncerty cenionego na całym świecie rosyjskiego Chóru Aleksandrowa oraz dwukrotnie na tutejszej scenie wystąpił Andre Rieu. Przed publicznością łódzkiej Areny występowali także między innymi: Andrea Bocelli, Il Divo, Hans Zimmer, Sting, Leonard Cohen, a także Shakira, Tokio Hotel, Rod Stewart, Iron Maiden, Depeche Mode, Scorpions czy też Kylie Minogue. Do największych i najbardziej spektakularnych imprez światowej klasy, które odbyły się w tej hali z pewnością należy zaliczyć koncerty: Rihanny (2011), Eltona Johna (2012) oraz Justina Biebera (2013). Spośród polskich gwiazd koncertowały tutaj prawdziwe sławy rodzimej sceny muzycznej, w tym: Piotr Rubik, Budka Suflera, Wilki, Kayah, a w ostatnich latach Taco Hemingway i Quebonafide.